Modellering av strøm, hydrografi og smittespredning i Midt-Norge

Strømkartleggingsprosjektet i Midt-Norge er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Midt-Norsk Havbrukslag, gjennomført av SINTEF.

Strømmodellen SINMOD ble brukt for simuleringene. Hovedresultatet fra simuleringene er strømningsforhold, hydrografi og vannslektskap langs kysten på tvers av kommuner og forvaltningsgrenser i Midt-Norge. I tillegg finnes mer detaljerte resultater vedrørende strømforhold, temperatur, saltholdighet og spredning av smitte mellom lokaliteter påmeldt av vannslektsmatrise og smittemodeller knyttet til deltagende havbruksbedrifter med deres påmeldte lokaliteter. Det er totalt påmeldt 317 lokaliteter spredt fordelt fra sør til nord i Midt-Norge. Bedre kunnskap om den enkelte lokalitet og smittenettverket denne har med andre lokaliteter vil gi bedre beslutningsgrunnlag for havbruksnæringen, men også for fylkeskommunen og sektormyndigheter.

Temperatur fra SINMOD for Midtnorge med 800 m oppløsning